Zarejestruj

Regulamin

Regulamin Portalu DrukFormat.pl
z 01 lipca 2014 r.

Zasady ogólne
a) Regulamin wyznacza zasady korzystania z portalu internetowego i drukarni internetowej, która jest dostępna pod adresem www.drukformat.pl, zwanej w dalszej części dokumentu Portalem.
b) Właścicielem i administratorem strony www.drukformat.pl jest firma Biuro INFORMAT s.c. Paweł Ściesiek, Piotr Tomankiewicz, ul. Widok 35, 62-800 Kalisz, NIP: 618-19-19-938, REGON: 251020896 zwana dalej Drukarnią.
c) Wszelkie informacje o produktach widoczne na stronie drukarni drukformat.pl, głownie ich cechy, parametry techniczne i użytkowe, ceny oraz inne informacje stanowią w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, .zaproszenie do zawarcia umowy.

I. Warunki korzystania z Portalu drukformat.pl
1.1. Drukarnia internetowa drukformat.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
1.2 Klientem drukarni internetowej drukformat.pl mogą być tylko i wyłącznie osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Klientem Portalu nie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu drukformat.pl zamówień i wszelkich innych czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.
1.3. Złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w ofercie drukformat.pl możliwe jest po uprzednim założeniu indywidualnego konta na Portalu poprzez podanie wszystkich wymaganych danych. Założenie konta wyraża akceptację niniejszego Regulaminu.
1.4. Drukarnia internetowa drukformat.pl może odmówić Klientowi prawa do korzystania z Portalu, lub ograniczyć dostęp do części bądź całości jego zasobów w sytuacji naruszenia przez Klienta Regulaminu, a przede wszystkim, gdy Klient:
a) rejestrując się na Portalu podał dane niezgodne z prawdą, nieaktualne, niedokładne lub błędne, czym wprowadził Drukarnię w błąd lub naruszył prawa osób trzecich,
b) dokonał innych czynności, które mogą zostać uznane przez drukformat.pl za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię drukarni internetowej drukformat.pl.
c) za pośrednictwem Portalu drukformat.pl dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich
1.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, drukarnia internetowa drukformat.pl podejmuje wszelkie dostępne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.
1.6. W przypadku pozbawienia prawa do korzystania z Portalu Klient nie może dokonać powtórnej rejestracji chyba, że Drukarnia postanowi inaczej.
1.7. Klient Portalu drukformat.pl nie może korzystać z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie.
1.8. Klient zobowiązany jest korzystać z Portalu drukformat.pl w sposób zgodny z przepisami przyjętymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

II. Umowa sprzedaży
2.1. Przedmiotem Umowy sprzedaży są produkty prezentowane na stronie drukformat.pl, których szczególne właściwości określa klient w trakcie procesu zakupowego.
2.2 Nie wykonujemy pieczątek z godłem, zamiejscowych urzędów administracji publicznej oraz zastrzegamy sobie możliwość odmowy wykonania pieczątki mającej inne dane niż osoby zamawiającej.
2.3. Zawarcie Umowy sprzedaży odbywa się po uprzednim zalogowaniu na stronie drukformat.pl, na której klient wybiera przedmiot umowy, określa jego cechy i parametry i klika przycisk „złóż zamówienie”.
2.4. Po złożeniu zamówienia, na adres podany w trakcie logowania, do Klienta zostanie wysłana wiadomość podsumowująca szczegóły zamówienia i będąca zaproszeniem do zawarcia Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera następujące informacje:
a) cenę całkowitą zamawianych produktów lub usług
b) przedmiot Zamówienia w sklepie drukformat.pl oraz jego numer,
c) sugerowaną metodę płatności oraz dostawy,
d) termin realizacji zamówienia
e) adres pod jaki drukformat.pl dostarczy zamówioną przesyłkę
2.5. Kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” przenosi klienta na stronę z zamówieniami, gdzie możliwe jest , za pomocą dostępnych metod, dodanie pliku graficznego do zamówienia.
2.6. Po dodaniu i akceptacji pliku graficznego Klient może wybrać adres dostawy. Do jednego zamówienia Klient może wskazać kilka adresów dostawy o ile cechy danego zamówienia na to pozwolą.
2.7. Wskazanie adresu dostawy odblokuje kolejny przycisk na zamówieniu – „zapłać”. Dokonanie płatności stanowi moment zawarcia Umowy sprzedaży.
2.8. Opłacone zamówienie zostaje przekazane do realizacji.
2.9. Ponieważ właściwości zamawianych w ramach Portalu produktów są ściśle zdefiniowane przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy. Projekt jest indywidualny a każdorazowe zlecenie nie jest produktem handlowym a produktem stanowiącym zbiór cech fizycznych i niefizycznych powstałych podczas indywidualnego procesu produkcyjnego.
2.10. W wyjątkowych przypadkach, każdorazowo identyfikowanych przez Drukarnię możliwe jest anulowanie złożonego zamówienia. W takiej sytuacji Drukarnia zastrzega sobie prawo do potrącenia kwoty 34,99 zł brutto w ramach kosztów administracyjnych za czynności jakie należy podjąć w celu anulowania zamówienia.
2.11. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2.12. Terminy realizacji podane na stronie indywidualnie dla każdego produktu liczone są w dniach roboczych i zależą od momentu przekazania zamówienia do realizacji.
2.13 Istnieje możliwość realizacji zamówień niestandardowych, nie znajdujących się w ofercie drukarni internetowej drukformat.pl. Realizacja takich zleceń wymaga indywidualnych uzgodnień.

III. Dostawa
3.1. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich.
3.2. Dostawa Produktów jest możliwa wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
3.3. Termin realizacji dostawy został określony odrębnie dla poszczególnych produktów i przedstawiony na stronie drukformat.pl w zakładce:„ terminy i płatności”.
3.4. Klient w trakcie składania zamówienia powinien zapoznać się z przedstawionymi na Portalu terminami dostaw. Drukformat.pl dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie. Drukarnia dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn zewnętrznych, między innymi braków w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego oraz przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Mogą również wystąpić problemy techniczne wynikające z awarii maszyn. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie będą stanowić odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Klienta.

IV. Ceny i metody płatności
4.1. Ceny Produktów prezentowane na Portalu podane są w złotych polskich i zawierają: koszty produkcji, koszty pakownia koszt obsługi Zamówienia i podatek VAT a także koszty wysyłki, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Do powyższych kosztów należy doliczyć koszty opcji dodatkowych, takich jak: pobranie, wysyłka na wiele adresów czy na określoną godzinę.
4.2. Na Portalu dostępne są następujące metody płatności:
a) automatyczny system płatniczy PayU w tym: karty debetowe, kredytowe, przedpłacone; płatność tą metodą nie jest obciążona dodatkowymi kosztami.
b) przelew bankowy
c) pobranie; ta metoda dostępna jest dla zamówień o wartości netto do 1500 zł netto, korzystając z tej metody Klient ponosi dodatkowe koszty.
4.3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
4.4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, które są wynikiem nieterminowego przesłania danych przez automatyczny system płatności.
4.5. Zamawianie produktów na portalu drukformat.pl wiąże się z otrzymywaniem faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na co klient wyraża zgodę. Logując się na Portalu Klient może pobrać e-fakturę , wybierając zakładkę „faktury” w „moim koncie”.

V. Materiały do druku
5.1. Dane zbierane za pomocą Portalu archiwizowane są bezterminowo za wyjątkiem plików graficznych, które usuwane są z sytemu zaraz po ich wykorzystaniu w zamówieniu.
5.2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za treść przesłanych plików, ich błędy merytoryczne czy ortograficzne a także ewentualne naruszenie praw autorskich. Drukarnia zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia jeśli będzie ono zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe.
5.3. Wszelkie materiały graficzne, jakie Klient prześle do Drukarni powinny być przygotowane zgodnie z instrukcją przygotowania pliku udostępnioną na stronie Portalu przy danym produkcie.
5.4. W celu uniknięcia błędów, jakie pojawiają się w pracy z plikami, drukformat.pl udostępnia narzędzie, które dokonuje automatycznego sprawdzenia pliku. Po sprawdzeniu pliku przez system Klient otrzymuje powiadomienie mailowe, w którym aplikacja wskazuje ewentualne błędy oraz ścieżkę dalszego postępowania.
5.5. Drukarnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików zawierających błędy, np. nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp.
5.6. Drukarnia drukformat.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.

VI. Reklamacje
6.1. Złożenie reklamacji na Portalu drukformta.pl odbywa się poprzez wypełnieni formularza reklamacyjnego dostępnego w szczegółach danego zamówienia. Reklamacji można również dokonać z każdego miejsca klikając link „reklamacje” znajdujący się u dołu w stopce Portalu drukformat.pl.
6.2. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji przez Klienta upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
6.3. W przesłanym zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz określić żądaną rekompensatę.
6.4. Drukformat.pl przewiduje 4 dni robocze na rozpatrzenie reklamacji. Reklamacje zgłoszone w dni wolne przyjęte są jak zgłoszone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym. Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze do godziny 16:00, zgłoszone po wskazanej godzinie traktowane są jak złożone w kolejnym dniu roboczym. W celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego Drukarnia może poprosić Klienta o przesłanie przedmiotu reklamacji. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie koszt przesłania materiałów reklamowanych pokryje Drukarnia. Klient jest zobligowany do przekazania wszelkich informacji umożliwiających sprawne przeprowadzenie procesu reklamacyjnego.
6.5.Porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie, ponieważ wynika z zasadniczych różnic w odbiorze kolorów z tych źródeł. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może stanowić powodu do zgłoszenia reklamacji.
6.6. Proces druku odbywa się według przyjętych standardów w poligrafii, z wykorzystaniem ustalonych profili kolorystycznych. Drukarnia dopełni wszelkich starań, by wiernie odwzorować kolory zawarte w pliku graficznym, jednak z uwagi na druk na różnych maszynach drukujących mogą wystąpić drobne różnice kolorystyczne pomiędzy materiałami dostarczonymi przez klienta., zwłaszcza w sytuacji wznowienia projektu do druku. Różnice te nie stanowią podstawy do reklamacji.
6.7. Wydrukowane materiały mogą cechować się drobnymi pęknięciami papieru w miejscu łamania, zwłaszcza w miejscach mocno nasyconych farbą drukarską. Aby zminimalizować to zjawisko Drukarnia przeprowadza proces bigowania przed procesem falcowania, jednak zwłaszcza dla papierów o gramaturze powyżej 150g taka sytuacja często ma miejsce. Spowodowane jest to graniczną wytrzymałością surowca na podobne procesy i nie może stanowić podstawy do reklamacji.
6.8. Za poprawnie wykonane zlecenie uznaje się takie, w którym odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku jest nie większe niż 1% ilości dostarczonego produktu. Klient akceptuje powyższe i przyjmuje, że w przypadku zgłoszenia reklamacji z powyższych przyczyn Drukarnia nie uwzględni zgłoszonej reklamacji.
6.9. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku w ogólnie przyjętej poligrafii dopuszczalne są następujące odchylenia:
a) tolerancja do 2 mm - krojenie arkusza na pojedyncze użytki
b) tolerancja do 1 mm – falcowanie i bigowanie (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania)
c) tolerancja do 1 mm – perforacja (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania),
d) tolerancja do 0,2 mm – pasowanie kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych
e) różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej.
6.10. Należy pamiętać, że reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich są rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.
6.11. Rekompensata za reklamowane zamówienie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
6.12. Materiały wykorzystane we wzorniku są przykładowymi i mogą różnić się od tych, które stosowane są w druku Zamówień składanych na Portalu. Różnica wynika z zastosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.

VII. Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu Portalu
7.1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu drukformat.pl Klient może zgłosić wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: kontakt@drukformat.pl.

VIII. Postanowienia końcowe
8.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
8.2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy drukarnią internetową drukformat.pl Biuro INFORMAT s.c. Paweł Ściesiek, Piotr Tomankiewicz, ul. Widok 35, 62-800 Kalisz a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby, czyli Sąd w Kaliszu.

Określenia:
1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Drukarnią drukformat.pl Biuro INFORMAT s.c. Paweł Ściesiek, Piotr Tomankiewicz, ul. Widok 35, 62-800 Kalisz, a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego drukformat.pl.
3. Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem www.drukformat.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
5. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.
6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach drukarni internetowej drukformat.pl.
7. Produkty - materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu drukformat.pl.
8. Proces zakupowy - ścieżka zakupowa od momentu wybrania produktu do momentu złożenia zamówienia.
9. Zamówienie – zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające w sposób bezpośredni do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w sposób szczególny ilość towaru i ich rodzaj.